Skip to main content

Termeni și condiții

Condiții generale de afaceri ale Alien Charging Electronics SRL

1. General

Termenii și condițiile de mai jos vor guverna toate ofertele și contractele semnate de către și între cumpărător și vânzător, neluând în considerare alte clauze contrare care pot apărea pe formularele de comandă ale cumpărătorului sau pe alte documente. Toate ofertele sunt lipsite de obligații, exceptând acordul contrar. Obligativitatea noastră intră în vigoare în momentul acceptării în scris de către noi a comenzii sau ofertei clientului ori în momentul inițierii derulării activităților. Toate acordurile efectuate anterior care nu au fost acceptate în formă scrisă vor fi considerate ca fiind anulate.

2. Prețuri

Toate prețurile cerute și prețurile taxate vor fi franco fabrica – ceea ce înseamnă faptul că vânzătorul este proprietarul bunurilor până la ridicarea acestora de la fabrica sa și că prețul de vânzare reprezintă costul bunurilor – fără TVA, în RON. Aceste prețuri vor avea la bază costurile de fabricație existente în momentul semnării contractului, cum ar fi materialele, salariile, taxele de import și export, cotizațiile, taxele etc. În cazul creșterii prețurilor celor prezentate anterior, după ziua în care contractul a fost încheiat, vom avea dreptul de a modifica prețurile stabilite. Clientul are dreptul de a rezilia contractul, având obligația de a compensa vânzătorul pentru cheltuielile deja efectuate pentru derularea contractului.

În cazul în care se specifică explicit faptul că plățile se efectuează în valută, export, vom avea dreptul de a modifica prețul în cazul în care cursurile de schimb valutar fluctuează în detrimentul nostru după semnarea contractului. Valuta de referință va fi EUR.

3. Livrare și transport

Livrarea va fi ex works. Toate bunurile livrate, procesate și înmânate de către noi vor fi transportate pe cheltuiala și riscul clientului. De asemenea, încărcarea și descărcarea se vor efectua pentru și pe riscul celeilalte părți. Orice taxe de transport achitate de noi vor fi considerate ca fiind un avans pentru client. Perioadele de livrare au doar scop informativ și nu au caracter obligatoriu, exceptând situația în care există un acord scris în acest sens. Întârzierile comenzilor nu vor obliga, sub nicio formă, la compensații sau rezilierea contractului. Bunurile vor fi considerate ca fiind livrate în momentul în care sunt pregătite pentru expediere și/sau inspecție în incinta noastră, existând obligația informării corecte a clientului.

4. Efectuarea lucrărilor și reclamațiile

Bunurile noastre pot fi livrate împreună cu un protocol de testare. Observațiile sau reclamațiile legate de neconformitate cu formularul de comandă și/sau specificațiile trebuie trimise prin scrisoare recomandată în termen de cel târziu două (2) săptămâni de la livrare. Depunerea unei reclamații nu exonerează cumpărătorul de la obligațiile sale de plată. Orice drept de garanție se va anula în cazul îndepărtării și/sau modificării numărului de serie aplicat de Alien Charging Electronics ori în cazul în care bunurile returnate nu sunt împachetate în mod individual.

5. Termeni și condiții de plată

Exceptând cazul unui altfel de acord, facturile noastre se achită, fără reducere sau compensare, în termen de treizeci (30) zile de la data facturii la sediul nostru. Nicio altă metodă de plată nu va impune novația, modificarea sau anularea termenilor și condițiilor de mai jos. Orice factură neachitată la termen devine plătibilă imediat și se va aplica, ca drept și fără notificare prealabilă, dobândă de întârziere de minim un procent (1%) pe lună sau parte a lunii de la termenul de plată al facturii până la achitarea în întregime a acesteia. Orice drept de garanție se va anula. Vânzătorul nu va mai avea obligația de a efectua alte livrări, indiferent de clauzele contractuale, înainte de achitarea în întregime a sumelor datorate. Sumele facturilor neachitate, prin compensare, vor fi mărite de drept cu zece procente (10%), cu cel puțin o sută zece Euro (110 EUR) echivalent in RON, de la următoarea zi a termenului facturii, fără notificare prealabilă și în plus față de dobânda principală pentru întârziere de plată, colectare, notificare și taxe legale.

6. Rezervarea dreptului de proprietate

Bunurile, chiar și în timpul procesării, vor rămâne proprietatea vânzătorului până la plata sumelor datorate vânzătorului de către cumpărător. Înainte de plata integrală, cumpărătorul nu poate angaja, închiria, desemna sau muta bunurile livrate, care își vor menține caracterul mobil chiar și după ce acestea au fost transformate în bunuri imobile. Toate riscurile vor fi asumate de cumpărător. Avansul achitat va fi păstrat de noi ca și compensare pentru posibilele pierderi de revânzare. În caz de neplată la termen, din cauza simplei lipse de plată, contractul poate fi reziliat de către și pentru beneficiul vânzătorului, prin notificare trimisă prin scrisoare recomandată sau livrare personală. Rezilierea contractului va oferi vânzătorului dreptul de reposesie imediată a bunurilor livrate.

7. Proprietate intelectuală

Vânzătorul își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală asupra bunurilor, schițelor, proiectelor și desenelor livrate. Indiferent de costurile încasate pentru acest scop, acestea rămân proprietatea vânzătorului și nu pot fi copiate, imitate și, în cazul desenelor, proiectelor și schițelor, nu pot fi prezentate sub nicio formă terților sau nu pot fi utilizate sub nicio altă formă fără consimțământul prealabil al vânzătorului.

8. Prejudicii

În cazul rezilierii contractului din vina vânzătorului, acesta va răspunde pentru prejudicii, stabilite la o sumă de treizeci de procente (30%) din suma tranzacției sau din partea anulată, valoarea prejudiciului putând fi mai mare în cazul în care se poate dovedi pierderea suferită și costurile întâmpinate în urma rezilierii.

9. Forță majoră

În caz de forță majoră avem dreptul de a rezilia contractul în totalitate sau parțial ori de a suspenda executarea obligațiilor, fără a fi răspunzători pentru prejudicii. Forța majoră se referă la circumstanțe care nu pot fi controlate de noi sau agenție, care nu pot fi prevăzute în momentul semnării contractului și care, prin natura lor, împiedică derularea prezentă sau viitoare a contractului, cum ar fi măsurile guvernamentale, întârzierile de import, impedimentele de transport, grevele, lipsa de materii prime și/sau forță de muncă, etc.

10. Condiții speciale

Nicio condiție specială acordată cumpărătorului, care are la bază termenii și condițiile generale, nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte termeni și condiții. Mai mult, nicio clauză singulară care este anulată nu va impune anularea celorlalte termeni și condiții și/sau a contractului.

11. Juridic – Applicable law

Toate disputele legate de contract vor fi guvernate de legea din România și vor intra în jurisdicția instanțelor din Oradea, Bihor.